منابع کارشناسی ارشد 94،منابع دکتری 94

2444 - شیلات -تکثیر و پرورش
2444 – دکتری سراسری مجموعه شیلات - تکثیر و پرورش با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین نوع 2 رایگان
قیمت : 755,000 تومان
1153– کارشناسی ارشد سراسری مدیریت اطلاعاتی
1153– کارشناسی ارشد سراسری مدیریت اطلاعاتی با آزمون آزمایشی آنلاین
قیمت : 595,000 تومان
1264 - مجموعه مهندسی عمران
1264– کارشناسی ارشد سراسری مجموعه مهندسی عمران
قیمت : 615,000 تومان
2102 - علوم جغرافیایی - جغرافیا و برنامه ریزی شهری
2102 - علوم جغرافیایی - جغرافیا و برنامه ریزی شهری با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین نوع 3 رایگان
قیمت : 655,000 تومان
1328– کارشناسی ارشد سراسری مهندسی فضای سبز
1328– کارشناسی ارشد سراسری مهندسی فضای سبز
قیمت : 535,000 تومان
1363 - مجموعه فرش
1363- کارشناسی ارشد سراسری مجموعه فرش
قیمت : 505,000 تومان
1364 - طراحی پارچه و لباس
کارشناسی ارشد سراسری طراحی پارچه و لباس
قیمت : 535,000 تومان
1219– کارشناسی ارشد سراسری مجموعه علوم شناختی
1219– کارشناسی ارشد سراسری مجموعه علوم شناختی با آزمون آزمایشی آنلاین رایگان
قیمت : 485,000 تومان
64 - کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی
64– کارشناسی ارشد وزارت بهداشت کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی
قیمت : 715,000 تومان
2716 – دکتری سراسری ویروس شناسی
دکتری سراسری ویروس شناسی با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین رایگان
قیمت : 725,000 تومان
2705 -  رادیولوژی دامپزشکی
دکتری سراسری رادیولوژی دامپزشکی با ازمون آزمایشی آنلاین
قیمت : 695,000 تومان
1104 - مجموعه زبان عربی
1104– کارشناسی ارشد سراسری مجموعه زبان عربی با 8 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین رایگان
قیمت : 515,000 تومان
10520-آناتومی و جنین شناسی
10520– دکتری آزاد آناتومی و جنین شناسی دامپزشکی با آزمون آزمایشی آنلاین رایگان
قیمت : 425,000 تومان
1509 - بیوشیمی بالینی
کارشناسی ارشد سراسری بیوشیمی بالینی
قیمت : 645,000 تومان
40- کارشناسی ارشد وزارت رشته علوم دارو های پرتوساز
40- کارشناسی ارشد وزارت رشته علوم دارو های پرتوساز با آزمون آزمایشی آنلاین
قیمت : 505,000 تومان
62 - شیمی دارویی
62– کارشناسی ارشد وزارت بهداشت شیمی دارویی
قیمت : 615,000 تومان
1290 - مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون در صنایع نفت
بودجه بندي 8 مرحله آزمون آزمايشي مکاتبه اي کارشناسي ارشد سراسري ابزار دقیق و اتوماسیون در صنایع نفت
قیمت : 240,000 تومان
1277 - آزمون آزمایشی  مجموعه مهندسی کامپیوتر
بودجه بندي 8 مرحله آزمون آزمايشي مکاتبه اي کارشناسي ارشد سراسري مجموعه مهندسی کامپیوتر
قیمت : 240,000 تومان
2233 - مجموعه ریاضی - ریاضی محض
2233 – دکتری سراسری مجموعه ریاضی- ریاضی محض با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین نوع 3 رایگان
قیمت : 685,000 تومان